7 dagen in de week bereikbaar
Erkend Politiekeurmerk
Maatwerk voor bedrijven

Art. 1 | Definities (Algemene Voorwaarden)

1.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door slotenmaker locktight gevestigd te nieuwegein, verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 in deze algemene voorwaarden wordt met “de opdrachtgever” bedoeld: de wederpartij van de gebruiker oftewel een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. tevens een bedrijf of instantie, dan wel een opdrachtgever, of een partij die handelt namens de eindgebruiker, of de eindgebruiker van de geleverde materialen en/of diensten zelf.

1.3 de term opdrachtgever heeft eveneens betrekking op diegene die door ondertekening van een factuur, werkbon of opdrachtbevestiging, het digitaal opdracht verstrekken tot werkzaamheden of het leveren van materialen of diensten verantwoordelijk is voor betaling en door ondertekening van werkbonnen, facturen of opdrachtbevestiging of het verstrekken van opdracht via digitale media akkoord gaat met deze leveringsvoorwaarden en verantwoordelijkheid erkent en draagt voor tijdige betaling, ook wanneer de opdracht verstrekt wordt namens derden.

1.4 van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

art. 2 | toepasselijkheid

2.1 deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever die handelt namens een opdrachtgever (of eindgebruiker) voor zover van deze voorwaarden niet door één der partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de ‘geest’ van deze bepalingen.

2.4 indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5 koopcondities en voorwaarden van opdrachtgever of derden worden niet erkend, voor zover niet van tevoren schriftelijk overlegd en/of door gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

art. 3 | offertes, orders & overeenkomsten

3.1 alle door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. offertes zijn 1 maand geldig. prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of omstandigheden, bijvoorbeeld het onverwacht veranderen van prijzen van materialen, goederen of diensten van leveranciers of derden waarover gebruiker geen controle heeft.

3.2 prijzen in aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. voor extra werkzaamheden die niet genoemd zijn in de ondertekende offerte, geldt een meerprijs.

3.3 gebruiker kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat gebruiker een aanvang maakt met het uitvoeren van een opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. nadere mondelinge afspraken en bedingen binden gebruiker en opdrachtgever alleen wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient hij gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. wanneer de opdrachtgever nalaat gebruiker op de hoogte te stellen van het opdracht geven aan anderen en alsnog werkzaamheden zijn verricht door gebruiker, (bijvoorbeeld wanneer een monteur van gebruiker tevergeefs voorrijdt of niet retourneerbare materialen of goederen worden ingekocht), dan draagt de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten.

3.6 gebruiker behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.7 overeenkomsten m.b.t. opdrachten, werkzaamheden, diensten en/of bestelde materialen/goederen zijn reeds bindend na een telefonische afspraak, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk alleen om informatie vraagt.

3.8 voorrijkosten zijn verschuldigd bij vals alarm (wanneer bijv. de opdrachtgever het probleem zelf oplost of wanneer een opdracht naderhand onnodig blijkt te zijn verstrekt), of als een bestaande afspraak minder dan 30 minuten van te voren wordt geannuleerd, tenzij de monteur nog terug te roepen is, zulks ter beoordeling door gebruiker.

art. 4 | uitvoering van de overeenkomst

4.1 gebruiker zal de opdracht/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van gebruiker mag verwachten en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en kennis.

4.2 de opdrachtgever zal alles in het werk stellen om het mogelijk te maken dat gebruiker de opdracht of overeenkomst kan vervullen en goed kan uitvoeren, door bijvoorbeeld te zorgen dat de locatie waar wordt gewerkt toegankelijk is, dat de werksfeer veilig is, dat sleutels en materialen die nodig zijn om het werk uit te voeren beschikbaar zijn etc. indien de voor de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden c.q. overeenkomst benodigde gegevens, materialen of omstandigheden niet tijdig of niet behoorlijk zijn aangeleverd, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of te ontbinden, hetzij de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. voorbeeld: een opdrachtgever maakt een afspraak en komt niet op tijd opdagen waardoor de monteur langer moet wachten om aan te vangen met werkzaamheden.

4.3 indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de opdrachtgever onjuiste en / of onvolledige gegevens verstrekt.

4.5 opdrachtgever is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens of situatie, dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van werkzaamheden of het plaatsen van materiaal van belang kunnen zijn.

4.6 prijzen en levertijden in offertes genoemd zijn bindend voor een termijn van maximaal 30 dagen tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk alleen om informatie vraagt. een offerte is slechts bindend wanneer het schriftelijk is uitgebracht. een telefonische of mondelinge offerte is niet bindend als dit in het telefoongesprek aan opdrachtgever wordt medegedeeld, of wanneer de opdrachtgever uitdrukkelijk alleen om informatie vraagt.

4.7 een door gebruiker opgegeven termijn voor het volbrengen van werkzaamheden of bestelde materialen / goederen heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt. gebruiker is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van werkzaamheden of bestellingen, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn uitblijft.

4.8 indien na het sluiten van een overeenkomst materialen/goederen duurder worden als gevolg van omstandigheden buiten de controle van gebruiker, dan zal gebruiker opdrachtgever eerst in staat stellen bezwaar te maken of zijn akkoord te geven. wanneer de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven heeft gebruiker het recht de opdrachtgever overeenkomstig de verhoogde onkosten te belasten.

4.9 de door gebruiker opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden. overschrijding van levertijden geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

4.10 bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

art. 5 | annulering

5.1 indien zich buiten de wil van gebruiker omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verwacht, heeft gebruiker het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tegenover haar wederpartij tot enige schadevergoeding is gehouden.

5.2 onder omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, worden onder meer verstaan: werkstakingen (inclusief ziekte, ziekteverzuim), brand, verkeersstoringen, verlies of beschadiging van aan de overeenkomst onderworpen goederen tijdens transport, verlies en/of het uit de productie genomen zijn van de bestelde goederen, het niet leverbaar zijn als gevolg van productie veranderingen of vertragingen, of later gebleken ondeugdzaamheid van het te leveren product, agressie, inclusief mondelinge dreigementen jegens gebruiker gepleegd door opdrachtgever of iemand die handelt in opdracht van de opdrachtgever.

5.3 het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing, indien de voormelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabriek, importeurs en andere handelaren of bedrijven van wie gebruiker de bij de overeenkomst betrokken goederen en/of diensten betrekt.

art. 6 | garantie & aansprakelijkheid

6.1 op alle door gebruiker geleverde materialen en diensten geldt een garantie periode van 1 jaar, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. van deze garantie voorwaarde kan worden afgeweken, in overleg met de opdrachtgever.

6.3 indien geleverde zaken een gebrek vertonen is gebruiker verplicht binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. deze garantie geldt voor alle materialen of diensten die op locatie zijn bezorgd of gemonteerd. bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos. wanneer de garantie periode is verstreken kunnen naast de kosten van reparatie ook voorrijkosten in rekening gebracht.

6.4 bij falen of het ontdekken van tekortkomingen van materialen of goederen kan gebruiker er voor kiezen om materialen/goederen te vervangen, door een deugdelijk en geschikt ander product.

6.5 opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien binnen de garantieperiode gebruiker tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding van de koop, opdracht of overeenkomst te rechtvaardigen, of indien de opdrachtgever aantoont dat materialen/ goederen zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

6.6 gebruiker is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van opdrachtgever ontstaan, tenzij de schade haar oorzaak vindt in opzet of grove schuld van gebruiker.

6.7 mocht binnen de garantietermijn door gebruiker gemonteerde materiaal door mechanisch falen ondeugdelijk blijken dan zal gebruiker deze materialen vervangen of repareren, hetzij -ten hoogste het originele aankoopbedrag vergoeden. (voornoemde garantie is uitsluitend geldig in het geval van normaal gebruik en geldt niet bij braakschade dan wel slijtage als gevolg van pogingen tot braak of wanneer de opdrachtgever zelf de schade heeft veroorzaakt).

6.8 de bedoelde garantie van 1 jaar geldt bij hoge uitzondering niet. in dergelijke gevallen wordt hiervan nadrukkelijk vermelding gemaakt aan de opdrachtgever. dit geldt voor noodreparaties aan hang- en sluitwerk, deuren en verouderd materieel waarbij provisorische voorzieningen zijn getroffen, of indien op verzoek van de opdrachtgever materiaal is geplaatst waarbij gebruiker de deugdelijkheid van andere aanwezige materialen of voorzieningen niet kan garanderen. in dergelijke gevallen zal op de werkbon en/of factuur nadrukkelijk worden vermeld dat de normale garantie niet van kracht is.

6.9 slijtage van een cilinder veroorzaakt door sleutels van vreemde herkomst, valt buiten de garantie bepaling. de garantie geldt niet wanneer vloeistof (waaronder ook begrepen verf, smeermiddelen en/of grafiet poeder e.d.) of vaste stoffen (zoals lucifers, kauwgom, lijm e.d.) in de door gebruiker geleverde goederen is ingebracht of door niet natuurlijke oorzaak daarin is terechtgekomen.

6.10 garantie vervalt onmiddellijk wanneer opdrachtgever zelf enige reparatie probeert uit te voeren. garantie vervalt tevens wanneer opdrachtgever zelf onderhoud pleegt of aan derden opdracht verstrekt tot reparatie of onderhoud en dit leidt tot het niet goed functioneren of beschadigen van door gebruiker geplaatste materialen of goederen of verrichte werkzaamheden.

6.11 gebreken die ontdekt worden dienen direct na constatering bij gebruiker te worden gemeld. wanneer dit niet gebeurt, is gebruiker niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebrek.

6.12 bij eventuele reclame is de opdrachtgever verplicht gebruiker terstond in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheid van de betreffende materialen, goederen of diensten te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten van opdrachtgever ter zake van eventuele ondeugdelijkheid der goederen komen te vervallen.

6.13 reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op, terwijl compensatie wordt uitgesloten.

6.14 indien de klacht gegrond wordt bevonden, kan opdrachtgever nimmer meer vorderen dan reparatie of vervanging van de geleverde goederen door ander. in geen geval heeft opdrachtgever het recht op grond van een door hem ingediende klacht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

6.15 hangende een klacht heeft gebruiker het recht verdere leveringen op te schorten, totdat een haar bevredigende oplossing is verkregen, in welk geval de oorspronkelijke levertijd overeenkomstig verlengt wordt.

6.16 reclames m.b.t. gedeeltelijk uitgeleverde orders geven opdrachtgever niet het recht de order voor het resterende gedeelte te annuleren.

6.17 de opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

6.18 de garantie vangt eerst aan, op het moment dat volledige betaling, conform de factuur van gebruiker heeft plaatsgevonden.

6.19 voor plaatsing dan wel montage van zaken bij opdrachtgever heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van gebruiker. in het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de opdrachtgever jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

6.20 gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage van producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van opdrachtgever zich bevindt. ook voor gebruiker of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van opdrachtgever, sluit gebruiker uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. opdrachtgever verplicht zich vooraf gebruiker volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de

gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan gebruiker vrijwaart opdrachtgever uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van gebruiker ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

6.21 gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade of letsel aan eigendommen of zaken van partijen niet behorende tot de partijen genoemd in deze leveringsvoorwaarden en voortvloeiende uit het niet deugdelijk functioneren van door gebruiker geleverde materialen, goederen of diensten, tenzij redelijkerwijs kan worden aangetoond dat zulks het gevolg is van grove nalatigheid van gebruiker, of tenzij redelijkerwijs aantoonbaar is dat gebruiker op de hoogte was van het gebrek en verantwoordelijk was voor het verhelpen ervan. noch is gebruiker verantwoordelijk voor het niet deugdelijk functioneren of falen van materialen, goederen of diensten buiten de garantieperiode. de opdrachtgever draagt in alle gevallen verantwoordelijkheid om gebruiker op de hoogte te stellen van het niet goed functioneren van materialen of goederen, en gebruiker de mogelijkheid te bieden reparaties uit te voeren of wijzigingen, binnen de termen van de opdracht of overeenkomst, om eventuele problemen te voorkomen. wanneer de opdrachtgever gebruiker hiervan niet nadrukkelijk op de hoogte heeft gesteld, wanneer dat redelijkerwijs verwacht mag worden, dan is gebruiker gevrijwaard van alle mogelijke vervolging voor schade of vervolgschade voortvloeiende uit gebreken aan materialen en/of goederen of naderhand blijkende (verborgen) gebreken of problemen.

6.22 gebruiker aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij het verwijderen van bestaand hang- en sluitwerk.

6.23 gebruiker aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaand door het verwijderen van bestaand hang- en sluitwerk.

art. 8 | opzegging, annulering of ontbinding

8.1 wanneer de opdrachtgever een mondeling of schriftelijk bevestigde overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 indien de overeenkomst door gebruiker wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. gedragingen van de opdrachtgever, op grond waarvan van gebruiker redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 de schadevergoeding, bedoelt in de vorige twee leden van dit artikel, zal tenminste omvatten: de kosten voortvloeiend uit de door gebruiker op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

art. 9 | betalingsplicht & betalingstermijn

9.1 tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen dient betaling netto per pin bij aflevering plaats te vinden. bij betaling op rekening is de betalingstermijn 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. mocht de opdrachtgever binnen deze termijn het volledige bedrag niet hebben voldaan dan worden administratiekosten in rekening gebracht van €25,= en mogen tevens kosten in rekening worden gebracht zoals post, aangetekend verzenden van betalingsherinneringen en dergelijke. bij niet nakoming van zijn betalingsverplichting binnen 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente verschuldigd over de koopprijs gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. alle door gebruiker gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtsbijstand, indien gebruiker als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. de buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 de opdrachtgever verricht de betaling aan gebruiker zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende voorschotten, die hij aan gebruiker heeft verstrekt.

9.3 vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet langer toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

9.4 in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.5 in geval van wanbetaling, machtigt de opdrachtgever gebruiker om het pand en / of ruimte te betreden waarin materialen / goederen welke eigendom zijn van gebruiker (gereedschap, materiaal, goederen) zich bevinden, teneinde deze mee te nemen. zulks onverminderd de volledige betalingsverplichting van opdrachtgever jegens gebruiker.

9.6 na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.

9.7 gebruiker heeft het recht indien opdrachtgever met betaling in gebreke blijft of ernstig twijfel rijst ten aanzien van zijn solvabiliteit, zonder meer verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigde bedrag, eventueel verhoogt met rente, geheel is voldaan en opdrachtgever tevens ter beoordeling van gebruiker voldoende zekerheid heeft gegeven m.b.t. nakoming van verdere lopende overeenkomsten of verplichtingen. de opdrachtgever wordt door het enkele feit van het niet of niet tijdig presteren geacht in gebreke te zijn, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

art. 10 | gebreken & klachttermijnen

10.1 klachten over materialen, goederen, diensten of verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan gebruiker. gebruiker kan pas wanneer dergelijke klachten schriftelijk worden gemeld verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke gebreken of daaruit ontstane schade. de ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten en tevens een voorstel te omvatten of een realistische mogelijkheid te bieden zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren en/ of actie te ondernemen.

10.2 indien een klacht gegrond is, zal gebruiker gebrekkige materialen of werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan gebruiker een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

art. 11 | aansprakelijkheid

11.1 gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of het niet toegankelijk maken van locaties waar gewerkt dient te worden.
c) fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e) fouten in het ontwerp of materiële fouten, problemen of schade, slechte kwaliteit van niet door gebruiker geleverde materialen die van belang zijn voor het volbrengen van de opdracht.
f) gebreken of problemen waarvan gebruiker niet in de gelegenheid is deze te controleren of niet redelijkerwijs tevoren op de hoogte kon zijn.
g) nalatigheid van de opdrachtgever bij het benoemen van materiële problemen of gebreken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat gebruiker ervan op de hoogte gesteld had moeten worden om de opdracht / werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
11.2 de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door gebruiker aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. de eventueel door gebruiker aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt. het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

11.3 gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

11.4 gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11.5 gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. gebruiker is tevens gevrijwaard van vervolgschade ontstaan uit illegaal handelen (inbraak), criminele handeling van de opdrachtgever of aan de opdrachtgever gelieerde partijen, uit onzorgvuldig gebruik hetzij gebruik waarvan redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de gebruikte materialen of goederen daarvoor niet bedoeld dan wel geschikt zijn.

11.6 elke aansprakelijkheid met het verstrijken van de garantieperiode of wanneer nadrukkelijk aantoonbaar geen garantie is verstrekt.

art. 12 | eigendomsvoorbehoud

12.1 gebruiker blijft eigenaar van de door haar geleverde materialen / goederen totdat deze volledig zijn betaald, met dien verstande dat de opdrachtgever voor het door hem gekochte en aan hem geleverde of bij hem geplaatste / aangebrachte de volledige aansprakelijkheid draagt vanaf het moment dat materialen of goederen te zijner dispositie zijn gesteld, hetgeen het geval is zodra de goederen het kantoor ofwel het magazijn / de werkplaats van gebruiker hebben verlaten.

12.2 het is afnemers zonder schriftelijke toestemming van gebruiker uitdrukkelijk verboden de geleverde goederen aan derden te verkopen, in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan ook aan derden over te dragen. in geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever verplicht de goederen op eerste aanmaning van gebruiker te retourneren. ter zake van teruggenomen goederen wordt de opdrachtgever slechts gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van de levering, respectievelijk voor de door gebruiker verkregen opbrengst.

art. 13 | overmacht

13.1 partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.3 gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5 voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

art. 14 | incassokosten

14.1 is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. in ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 6.500,= 15% over het meerdere tot € 13.000,= 10% over het meerdere tot € 32.500,= 8% over het meerdere tot € 130.000,= 5% over het meerdere 3%.

14.2 indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

art. 15 | levering van diensten

15.1 gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

15.2 in het geval van een geschil met betrekking tot geleverde diensten dient een erkende specialist te worden betrokken om de zaak te beoordelen. indien nodig behoudt gebruiker het recht zelfstandig een erkend specialist te betrekken teneinde rapport uit te brengen. opdrachtgever verplicht zich een door gebruiker betrokken specialist toegang te verschaffen tot alle materiële zaken en inzicht te verschaffen in alle overeenkomsten betrekking hebbende op de betreffende zaak.

15.3 indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15.4 de opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of materialen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.

indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of materialen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

15.5 gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

15.6 indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

15.7 indien partijen de overeenkomst wijzigen of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

15.8 indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten en tevens verzoeken om schriftelijk akkoord voor eventuele meerkosten of levertijden.

art. 16 | honorarium

16.1 voor aanbiedingen en overeenkomsten kan gebruiker een vast honorarium berekenen. het vaste honorarium is exclusief btw. indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren inclusief voorrijkosten en mogelijke parkeerkosten. het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij nadrukkelijk een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. de hoogte van een honorarium dient van tevoren schriftelijk te zijn bevestigd.

16.2 indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker bij eventuele wijzigingen aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

16.3 gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

art. 17 | vertrouwelijkheid & geheimhouding

17.1 gebruiker handelt volgens en naar het vertrouwelijkheidsprincipe dat werkzaamheden ten behoeve van beveiliging of ter voorkoming van inbraak, diefstal en dergelijke volstrekt vertrouwelijk blijven behalve in gevallen waarin aantoonbaar strafbare feiten zijn voorgekomen, bijv. bij politie of juridisch onderzoek, of volgend op een rechterlijke uitspraak. in geval van het laatste is sprake van overmacht. gebruiker is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit criminele handelingen of handelingen in strijd met de nederlandse wet. gebruiker is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit handelingen verricht op bevel van politie, rechter of andere bevoegde instanties. gebruiker is gevrijwaard van alle gevolgschade of kosten ontstaan n.a.v. criminele of onwettelijke handelingen van een wederpartij, bijvoorbeeld het onrechtmatig betreden van een woning of perceel door een partner in een echtscheiding of iemand die is aangeklaagd wegens huiselijk geweld.

17.2 gebruiker is tevens gevrijwaard van verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door criminele of onwettelijke handelingen, bijv. een deur, kast of kluis geopend in opdracht van iemand die wettelijk gezien geen recht had om het object te openen of betreden. noch draagt gebruiker enige wettelijke verplichting de identiteit van een opdrachtgever te controleren of weten alvorens een opdracht aan te nemen of uit te voeren (bijv. een deur of fietsslot te openen), behalve in gevallen waar redelijkheidshalve mag worden aangenomen dat er van illegale of criminele handelingen sprake is.

17.3 bij het openen van deuren, kasten of kluizen en / of het plaatsvinden van werkzaamheden in ruimtes waar vertrouwelijke stukken, informatie of kostbaarheden zich bevinden kan gebruiker slechts dan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook wanneer kan worden aangetoond dat gebruiker wist van de vertrouwelijkheid van de aanwezige materialen of de aanwezigheid van kostbaarheden en willens en wetens zo heeft gehandeld dat zaken zijn ontvreemd, gestolen of bekendgemaakt. in alle gevallen van geheime, vertrouwelijke of risicovolle informatie, gegevens of materiële goederen dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat hijzelf of een betrouwbare medewerker aanwezig is gedurende de gehele verloop van de werkzaamheden. wanneer zulks niet het geval is, is gebruiker gevrijwaard van iedere schadeclaim voor schade voortvloeiende uit het ontbreken, verloren zijn, gestolen zijn of niet aanwezig zijn van informatie of materialen /goederen.

art. 18 | geschillenbeslechting

18.1 de rechter in den haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

18.2 partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. ieder geschil tussen gebruiker en opdrachtgever wordt, indien het behoort tot de competentie van de rechtbank in den haag, berecht door de rechtbank in den haag. gebruiker behoudt zich het recht voor de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats.

18.3 op alle door gebruiker gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het nederlands recht van toepassing. het weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

art. 19 | overige bepalingen

19.1 het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met gebruiker gesloten overeenkomst, over te dragen aan derden, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

19.2 deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van slotenmaker locktight. tevens wordt er op elke communicatie attent gemaakt op deze leveringsvoorwaarden. van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

de tekst op deze pagina is laatst ververst op 19 februari 2019 te nieuwegein.

Direct contact

Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies

Wij van Slotenmaker LockTight zijn werkzaam voor bedrijven in heel Nederland, daarnaast helpen wij ook particulieren.

4.9
152 Beoordelingen
Rick locktight

    Stuur ons een bericht

    Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar

    7 dagen in de week bereikbaar

    Erkend Politiekeurmerk

    Maatwerk voor bedrijven